Overslaan en naar de inhoud gaan

Een clinical trial zoeken

LuMEn

Voorspelling van het therapeutische resultaat van 177Lu-octreotate via hybride beeldvorming bij refractaire neuro-endocriene tumoren Patrick Flamen

NBTXR3-301 Nanobiotix

Een multicentrisch, gerandomiseerd, open-label fase II/III-studie, waarin de werkzaamheid van NBTXR3, geïmplanteerd als een intratumor injectie en geactiveerd door radiotherapie, wordt vergeleken met radiotherapie alleen bij patiëten met lokaal gevorderd wekedelensarcoom van de ledematen en rompwand. Michael Gebhart

1367.1

"Een open label, fase Ia/Ib studie ter bepaling van de dosis BI 894999, dat oraal en eenmaal daags wordt toegediend aan patiënten met geavanceerde maligniteiten, met herhaalde toediening bij patiënten die er een klinisch voordeel uithalen" Ahmad Hussein Awada

1407 GUCC TIGER

Een gerandomiseerd fase III-onderzoek voor het vergelijken van conventionele chemotherapie met paclitaxel, ifosfamide en cisplatine (TIP), met hoge-dosis carboplatine en etoposide na stamcel mobiliserende paclitaxel plus ifosfamide (TI-CE) als eerste salvage behandeling bij recidiverende of refractaire kiemceltumoren Thierry Gil

EZH-202

Een fase II, multicenter studie naar de EZH2-remmer tazemetostat bij volwassen patiëten met INI1-negatieve tumoren of gerecidiveerd/refractair synoviaal sarcoom. Thierry Gil

AMC303-01

Een studie naar de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van AMC303 als monotherapie bij patiëten met een gevorderde of metastatische, maligne solide tumor van epitheliale oorsprong. Philippe Aftimos

ANITA Nintedanib vs ifosfamide in soft tissue sarcoma

Een fase II multicentrische studie ter vergelijking van de werrkzaamheid van de orale angiogenenseremmer nintedanib met de intraveneuze cytotoxische verbinding ifosfamide voor de behandeling van patiënten met gevorderd metastatisch weke delen sarcoom na het falen van systemische, niet op oxazafosforinen gebaseerde eerstelijns chemotherapie voor inoperabele ziekte "ANITA" Thierry Gil

OX2016-203-01

Titel van de studie: Een open-label, fase I-studie met dosisescalatie ter beoordeling van de veiligheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van AsiDNA, een intraveneus toegediende DNA-reparatieremmer bij patiënten met gevorderde solide tumoren. Nuria Kotecki

IJB_2767

EEN FASE III MULTICENTRISCH, GERANDOMISEERD, DUBBELBLIND, PLACEBOGECONTROLEERD ONDERZOEK TER VERGELIJKING VAN DE WERKZAAMHEID EN VEILIGHEID VAN POLATUZUMAB VEDOTIN IN COMBINATIE MET RITUXIMAB EN CHP (R-CHP) T.O.V. RITUXIMAB EN CHOP (R-CHOP) BIJ NOG NOOIT BEHANDELDE PATIËNTEN MET DIFFUUS GROOTCELLIG B-CELLYMFOOM Marie Maerevoet

EORTC 1658

Kwalificatie van beeldvormingsmethoden voor de beoordeling van interstitiele longziekte geinduceerd door kankermedicijn (ImageILD) Konstantinos Stathopoulos

Voyager

Een internationale, multicentrische, open-label, gerandomiseerde fase 3-studie naar BLU-285 in vergelijking met regorafenib bij patiënten met plaatselijkgevorderde niet-resecteerbare of metastatische gastro-intestinale stromale tumor (GIST) Thierry Gil

NIR-DT-301

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, fase 3-studie naar nirogacestat versus placebo bij volwassen patiënten met progressieve desmoïdtumoren/agressieve fibromatose (DT/AF). Christiane Jungels